Wat kan ik voor u doen?

Mediation

Heeft u een geschil en wilt u voorkomen dat dit voor de rechter wordt uitgevochten? Dan is een mediator een goed alternatief. Mede doordat er vaak emoties en onderliggende conflicten spelen, kan een mediator onafhankelijk bemiddelen in het vinden van een gezamenlijke oplossing. 

Ik ben mediator. Mijn jarenlange ervaring met zowel privé als zakelijke geschillen, zorgt voor creatieve en constructieve oplossingen die tevredenstellend zijn voor de betrokken partijen. Deze oplossing wordt daarna vastgelegd in een overeenkomst. 

Doordat geschillen gezamenlijk op een informele doch professionele wijze worden opgelost, wordt mediation als zeer waardevol ervaren. Daarnaast is het sneller en goedkoper dan een juridische strijd.  

Mediation kan onder meer toegepast worden bij:

 • Echtscheidingen
 • Erfenissen
 • Bedrijfsopvolging
 • Uitvoering van overeenkomsten
 • Geschillen binnen verenigingen van eigenaars van appartementsrechten.

Internationaal personen- en familierecht

Internationaal Privaatrecht, ofwel de rechtsregels die gelden in situaties met een buitenlands tintje. Ieder land kent zijn eigen rechtsregels hoe gehandeld moet worden in situaties met buitenlandse aspecten, dit noemt men de regels van Internationaal Privaatrecht (hierna: IPR). Omdat die regels per land vaak verschillend zijn, kunnen er problemen ontstaan. Het is niet vanzelfsprekend dat in een situatie altijd automatisch het recht van uw nationaliteit of woonplaats geldt.

Denk daarbij aan de volgende situaties:

 • U bent Nederlander, maar u woont in het buitenland
 • U en uw partner hebben verschillende nationaliteiten
 • U heeft bezittingen in het buitenland
 • U bent in het buitenland getrouwd en wil scheiden of uw huwelijksvoorwaarden aanpassen.

Door internationale verdragen en Europese verordeningen wordt er voor gezorgd dat de IPR regels zoveel mogelijk uniform zijn. Hierdoor worden problemen voorkomen. Echter, de aangeboden oplossing is niet altijd voor u de meest ideale.

Door een bepaalde rechtskeuze te maken kunt u vaak zelf sturen welk recht op uw situatie van toepassing moet zijn.

Onderstaand twee voorbeelden:

Voorbeeld 1

U en uw partner wonen in België, u heeft beiden de Nederlandse nationaliteit. U bent getrouwd en heeft kinderen. U heeft geen testament gemaakt. Indien u overlijdt is zowel naar Nederlands recht als naar Belgisch recht het Belgische erfrecht op u van toepassing.

Het Belgische erfrecht geeft de langstlevende echtgenoot minder vrijheid van handelen dan het Nederlandse erfrecht. Door een rechtskeuze te maken voor Nederlands recht kunt u ervoor zorgen dat u als langstlevende vrij kan beschikken over de bezittingen van u en uw echtgenoot.

Voorbeeld 2

U heeft een vakantiewoning in Frankrijk. U woont in Duitsland.

U bent Nederlander en bent getrouwd met een Française.

 1. Bent u getrouwd onder het Duitse, Nederlandse of Franse huwelijksvermogensrecht?
 2. Welk erfrecht is van toepassing op uw nalatenschap: Duits, Nederlands of wellicht ook Frans?
 3. Met welke erfbelasting heeft u te maken Duitse, Franse of Nederlandse, misschien wel alle drie?
 4. Welke keuzes kunt u maken om het beste aan te sluiten bij de door u gewenste situatie?

Bovenstaand zijn slechts twee van de vele te geven voorbeelden uit de praktijk.

Ik heb jarenlange ervaring in dit bijzondere onderdeel van het notarieel recht. Daarnaast en wellicht nog even belangrijk beschik ik over een internationaal netwerk van notarissen, advocaten en fiscale adviseurs.

Graag help ik u bij het ontwarren van de kluwen van het IPR.

Hoe? Het geven van adviezen over:

 • Huwelijksvoorwaarden
 • Testamenten
 • Levenstestamenten
 • Samenlevingscontracten
 • Begeleiden van aankoop huis in het buitenland.

Nederlands Personen- en familierecht en erfrecht, erfbelasting en schenkbelasting

Graag adviseer ik u op het gebied van erfrecht, testamenten, levenstestamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten en planning in het kader van de erfbelasting en de schenkbelasting.

Notarieel Tuchtrecht

Ik heb lange tijd als lid en plaatsvervangend lid deel uitgemaakt van de Kamer van Toezicht en later de Kamer van het Notariaat.

Wat mij opviel was dat notarissen tegen wie een klacht was ingediend zich vaker niet dan wel lieten bijstaan door een raadsman. Dat werkte in veel gevallen niet in het voordeel van de beklaagde.

Ik kan dankzij de door mij opgedane ervaring notarissen en kandidaat-notarissen bijstaan bij de klachtbehandeling.

Overig notarieel advies en werkzaamheden

Daarnaast kan ik u door 37 jaar lange ervaring adviseren op de andere notariële gebieden, zoals onder meer: 

 • Onroerend goed recht
 • Splitsingen in appartementsrechten en problemen binnen Verenigingen van Eigenaren.
 • Canoniek recht, advisering van kerkelijke organisaties
 • Verrichten van waarnemingen en verrichten van werkzaamheden als kandidaat-notaris voor notariskantoren.